top of page

इस्लाम खोज्नुहोस्

इस्लाम एक नयाँ धर्म होइन, तर उही सत्य छ जुन परमेश्वरले आफ्ना सबै अगमवक्ताहरू मार्फत सबै मानिसहरूमा प्रकट गर्नुभयो। विश्वको जनसंख्याको पाँचौं हिस्साको लागि, इस्लाम दुबै धर्म र जीवनको पूर्ण तरीका हो। मुस्लिमहरूले इस्लाम, शान्ति, दया, र क्षमा को धर्म अनुसरण,

bottom of page