top of page

Tuklasin ang Islam

Ang Islam ay hindi isang bagong relihiyon, ngunit ang parehong katotohanan na isiniwalat ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng Kanyang mga propeta sa bawat tao. Para sa ikalimang populasyon ng mundo, ang Islam ay parehong relihiyon at isang kumpletong paraan ng pamumuhay. Ang mga Muslim ay sumusunod sa Islam, isang relihiyon ng kapayapaan, awa, at kapatawaran,

bottom of page